Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven 2017

Hvilke krav stilles?

Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven. Den nye loven, forskriftene og veiledningene medfører til dels store endringer på mange områder i forhold til tidligere lov.

Det gjelder krav om universell utforming og strengere forbud mot bygging i strandsonen. Utvidet søknadsplikt, melding forsvinner og alle tiltak krever søknad. Mindre tiltak som i dag tilsvarer melding skal dog få en enklere behandling. Innføring av obligatorisk ferdigattest. Ansvarsperiode for prosjektering og utførelse forlenges betydelig.

Skjerpet kontroll med obligatorisk uavhengig kontroll for visse typer saker. Krav til sentral godkjenning for kontrollforetak (uavhengig kontroll). Økte strafferammer og bøter for overtredelse av lov og forskrifter. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må kjenne til ved søknad om byggetillatelse, prosjektering, utførelse og kontroll.

Kursinnhold Plan- og Bygningslov

 • Innledning – introduksjon av lovens systematikk og begrepsbruk
 • Noen relevante endringer i plandelen
 • Endringer i bygningsdelen generelt
 • Nytt søknadssystem - oversikt over noen av de nye søknadsblankettene
 • Ansvarlig søker - roller og oppgaver
 • Ansvarlig prosjekterende - roller og oppgaver
 • Ansvarlig utførende - roller og oppgaver
 • Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver
 • Egenkontroll og uavhengig kontroll
 • Er rehabilitering/ombygging av våtrom i eksisterende bolig søknadspliktig?
 • Saksbehandling i kommunen – nye frister mm.
 • Ferdigstillelse og dokumentasjon
 • Sanksjoner ved overtredelse av loven – Strafferammer og bøter
 • Ny TEK-17 og veiledning TEKV-17
 • Ny SAK17 og veiledning SAKV-17
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet